فرم ثبت شکایت مشتری
بازگشت به سایت پتروشیمی کارون
 
 
1 نام مشتری:
2 کد مشتری :
3 مشخصات شخصی که به نمایندگی از طرف شکایت کننده اقدام می نماید:
4 شخصی که می باید با وی تماس گرفته شود ( درصورت متفاوت بودن با فرد فوق ):
5 شماره تلفن همراه:
6 شماره قرارداد:
سوالات شکایات
ردیف 
عنوان سوال 
انتخاب پاسخ 
1شرح شکایت/ مشکل پیش آمده:
2راه حل پیشنهادی خود را اعلام فرمایید.
3توضیحات تکمیلی :


ثبت شکایات