سامانه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شرکت پتروشیمی کارون
بازگشت به سایت پتروشیمی کارون
تلفن:52122750-061 فکس:52122030-061 نشانی دفتر مرکزی جنوب (کارخانه): بندر امام خمینی (ره) – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 2
ردیف 
شماره فراخوان 
عنوان فرآخوان 
توضیحات 
نوع فرآخوان Not filtered
مهلت دریافت اسناد 
مهلت ارسال پیشنهاد 
دانلود اسناد 
  
1KN-15/695تامین خدمات نیروی انسانی ،اداری وسایت صنعتی پتروشیمی کارونجلسه توجيهی راس ساعت 10:30 مورخ 96/12/08 در محل مجتمع پتروشيمی کارون برگزار می گردد .مناقصه1396/11/29
1396/12/06
1396/12/14EditLoc...X